ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home De genderkloof De kloof ontstaat in het gezin … Gedifferentieerde socialisatie

Ada luisterde mee

Genderstereotypen dwarsbomen in vorming en media

Vormingsmedewerkers - van crèche tot professionele vorming - hebben binnen een Europees project methodes ontwikkeld om de voortzetting van genderstereotypen te dwarsbomen. Eind januari 2006 vond het slotsymposium plaats van het Europees project "Transnationale werkwijzen en goede praktijken in het kader van de strijd tegen de genderstereotypen binnen vorming en media".

Door een team van Italiaanse, Belgische en Engelse onderzoeksters werd de nadruk gelegd op de manier waarop geslachtsstereotypen (1) van jongs af aan op ’geniepige wijze’ gestalte krijgen, bijvoorbeeld binnen een kinderdagverblijf. De vereniging Vie Féminine ontwikkelde met medewerkers in de Diensten voor Kleuters en Kinderen een pedagogisch instrument om de kinderverzorger/sters bewust te maken van het probleem rond stereotypen. Ook werkte men aan bewustwording van de voortzetting van deze stereotypen via spelletjes en boeken die aan de kinderen worden aangeboden. Op dezelfde wijze realiseerde de regionale televisie Canal C een reportage rond de genderstereotypen in de onthaalstructuren van de provincie Namen. Ook hier werden enkele zwakke punten aan het licht gebracht, met name het strikt vrouwelijke karakter van de begeleiding.

Genderrollen komen we ons hele leven tegen. Zo legden Belgische onderzoeksters de nadruk op de aanwezigheid en de werking van gendestereotypen in de vormende instellingen. Een Italiaans team stelde een instrument voor om de stereotypen tijdens de beroepsoriëntatie te ontmantelen, waarbij men adolescenten stimuleert om hun beeld van beroepen in vraag te stellen. Tenslotte stelde een Engelse onderzoekster een overzicht van mogelijke drijfveren voor om meisjes warm te maken voor de niet-traditionele beroepen, waarbij de macht van de media benadrukt wordt (en in het bijzonder van de verzinsels).

In de namiddag was er een kort debat rond de vraag welke aanpak de beste perspectieven biedt: inwerken op de genderstereotypen of rechtstreeks inwerken op de werkelijke ongelijkheden. Het antwoord van de sprekers luidde unaniem: er dient op beide niveaus ingegrepen te worden, altijd en zonder aarzelen. Want de realiteit creëert stereotypen, maar de stereotypen beïnvloeden op hun beurt de realiteit.

E.S.
maart 2006

Noten & links
(1) In het Frans luidde de titel van het project "Méthodologies et bonnes pratiques transnationales de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le domaine de la formation et des média". Corine Van Hellemont, hoofdredactrice van de ADA Nieuwsbrief merkte tijdens het debat terecht op dat beter wordt gesproken van genderstereotypen of geslachtsstereotypen dan van ’seksistische stereotypen’. Het adjectief ’seksistisch’ laat verstaan dat het gebruik van stereotypen intentioneel is, opzettelijk bedoeld is om het ene of het andere geslacht achter te stellen, terwijl de meeste stereotyperingen vaak gewoon ’onbewust’ gebeuren. Meer info over het project vindt u op de (Franstalige) website www.againststereotypes.org

^Paginatop^

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium